ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่  62   หมู่ที่  2  ตำบลวัดจันทร์  อำเภอสทิงพระ 

เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

มีเนื้อที่ประมาณ     81  ไร่  ห่างจากถนนใหญ่สายระโนด-สงขลาไปทางทิศตะวันออกประมาณ  150  เมตร   ที่ตั้งโรงเรียนเดิมเป็นที่สาธารณประโยชน์ริมทะเล ของสภาตำบลวัดจันทร์   โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์

มีพื้นที่ส่วนที่ตั้งอาคารเรียนอยู่บนพื้นที่หมู่ที่ 2  ซึ่งเนื้อที่ส่วนนี้ประมาณ  35 ไร่  2 งาน   ส่วนสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตบอลด้านทิศเหนือของโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ของหมู่ที่  1   มีเนื้อที่ประมาณ 

41 ไร่  ตำบลใกล้เคียงด้านทิศเหนือ คือตำบลบ่อแดง  ตำบลบ่อดาน  อำเภอสทิงพระ   ด้านทิศใต้ คือ  

ตำบลม่วงงาม  อำเภอสิงหนคร    ด้านทิศตะวันออก คือทะเลอ่าวไทย  ส่วนด้านทิศตะวันตก คือ ตำบลท่าหิน 

ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ  ซึ่งติดกับทะเลสาบสงขลา

                โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์  ได้รับการอนุมัติให้ก่อตั้งเมื่อ  1 มีนาคม  .. 2521  โดยเปิดทำการสอนครั้งแรก  2 ระดับ คือ

                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ( . 1)

                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ( .. 1)

ปี  2521 วันที่  6  มิถุนายน  .. 2521  ได้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ

                                โดยมี  นายอารมณ์   จิตภักดี   ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี 2522               ได้รับการอนุมัติให้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน  8  ห้องเรียน

ปี 2523                  ได้รับการอนุมัติให้สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค เป็นอาคารเรียนถาวร  จำนวน  1  หลัง

ปี  2527                 ได้รับการอนุมัติให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท ( ...) 

                            รุ่นที่  2  ซึ่งได้รับ  อาคารเรียน  โรงฝึกงาน  บ้านพักครู  ระบบไฟฟ้า  น้ำประปา  อุปกรณ์การเรียนการสอน  ฯลฯ

ปี 2530                  ได้รับอนุมัติเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (.อมต.สศ.) ซึ่งเป็นโครงการไม่เรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาและจัดให้มีการบริการหนังสือยืมเรียนให้กับนักเรียนทุกคน

                ปัจจุบันโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 3  มีจำนวน  9  ห้องเรียน  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 4 6  มีจำนวน  3  ห้องเรียน