วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

ภายในปี 2560 โรงเรียนและชุมชน ร่วมมือกันจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล เป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข