พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.  ส่งเสริมให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน

3.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่นักเรียน

                4.  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
                5. ลดจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน เพิ่มจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา
                6. ส่งเสริมให้ผู้พิการเรียนร่วมได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
                7. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง
                8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
                9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              10. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
              11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
              12. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและเอื้อต่อการบริหารจัดการ
              13. สร้างภาคีเครื่อข่ายการมีส่วนร่วม
              14. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
              15. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน