เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน

                                                                                                            ผอ.สุรพล  แก้วรัตนศรี  ประพันธ์

                                สทิงพระชนูปถัมภ์อันล้ำเลิศ                            ชนกอร์ปเกิดสถาบันการศึกษา

                แหล่งสร้างสมคุณธรรมนำวิชา                                        แหล่งสร้างสรรค์พัฒนาประชาคม

                                เรามุ่งมั่นการศึกษาเพื่อชีวิต                              ปลูกบัณฑิตลูกส.ช.ก่อกิจสม

                มีอาวุธคือปัญญาคู่อาคม                                                     ฝ่าระดมเข้าพิชิตอวิชชา

                                ภูมิลำเนาเราภูมิใจแดนกำเนิด                          แผ่นดินเกิดต้องเชิดชูคู่อาสา

                มีพลังร่วมเร่งรัดพัฒนา                                                      สทิงพระก้าวหน้าสูหลักชัย

                                องค์เจดีย์ล้ำค่ำสัญลักษณ์                                    ธรรมจักรเทียนทองส่องไสว

                งามรวงข้าววาววับประทับใจ                                            ธงม่วงขาวสุกใสประจักษ์ตา

                                คือส.ช.สถาบันอันยิ่งใหญ่                                กิตติคุณเกรียงไกรเกริกก้องฟ้า

                สทิงพระชนูปถัมภ์มั่นสัมมา                                            ชูธงไทยเดินนำหน้าประชาคม