ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน
 
ปี พ.ศ.         ชาย        หญิง       รวม        ลดลง
2552           162        124         286
2553           157        123         280       2.09 %
2554           112          78         190      47.36 %
2555             84          69         153      19.60 %
2556             71          68         139
2557             67          75         142
2558             78          66         144
2559             71          62         133
2560             71          69         140
2561             82          92         174
2562             92          92         184