ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)กลุ่มสาระการเรียนรู้
เปรียบเทียบการพัฒนาปีการศึกษา 2553 และ2554
    กลุ่มสาระ           ผลการเรียนเฉลี่ย53      ผลการเรียนเฉลี่ย54    การพัฒนา    ลำดับ
คณิตศาสตร์              1.94                           1.95                       +0.01         2
วิทยาศาสตร์             2.17                           2.01                       -0.16          6
ภาษาไทย                2.15                           2.24                       +0.09         1
ภาษาอังกฤษ            2.38                           2.18                        -0.20          3
สังคมศึกษา              2.01                           2.43                        -01.32        8
การงานฯ                 2.67                            2.56                        -0.11         4 
สุขศึกษาและพลฯ      2.69                           2.71                         -0.02         7
ศิลปศึกษา               1.86                           2.00                         -0.14         5 

ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)กลุ่มสาระการเรียนรู้
เปรียบเทียบการพัฒนาปีการศึกษา 2556 และ2557
    กลุ่มสาระ           ผลการเรียนเฉลี่ย56      ผลการเรียนเฉลี่ย57    การพัฒนา    ลำดับ
คณิตศาสตร์                                           2.37
วิทยาศาสตร์                                           2.67
ภาษาไทย                                              2.55
ภาษาอังกฤษ                                          2.42
สังคมศึกษา                                            2.50
การงานฯและเทคโนฯ                                2.89
สุขศึกษาและพลฯ                                    3.02
ศิลปศึกษา                                             2.47


ผลการสอบ O-NET ปี 2556, 2557
                     
เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ปี 2556และ 2557 ระดับชั้น ม.3
                                 ปี 2556              ปี 2557           ค่าพัฒนา
คณิตศาสตร์                    21.39                23.54          2.15 
วิทยาศาสตร์                    32.00                33.86          1.86  
ภาษาไทย                       33.75                31.21         -2.54
ภาษาอังกฤษ                   26.00                27.29          1.29
สังคมศึกษา                     31.57                45.43        13.86
การงานฯและเทคโนฯ         39.91                49.43          9.52
สุขศึกษาและพลฯ             48.91                58.39          9.48
ศิลปศึกษา                      40.43                41.43          1.00

เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ปี 2556และ 2557 ระดับชั้น ม.6
                                 ปี 2556              ปี 2557           ค่าพัฒนา
คณิตศาสตร์                    17.50                17.69           0.19
วิทยาศาสตร์                    20.14                27.62           5.48                 
ภาษาไทย                       40.57                49.46           8.89  
ภาษาอังกฤษ                   17.57                19.69           2.12 
สังคมศึกษา                     29.73                32.92           3.19 
การงานฯและเทคโนฯ         43.14                47.38           4.24       
สุขศึกษาและพลฯ             50.54                 53.27           2.73    
ศิลปศึกษา                      25.36                 30.85           5.49