ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ เ
รายงานการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการลงทุนและการออม การผลิตสินค้าและบริการ เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้า และบริการ และการคุ้มครองผู้บริโภค
 

บทคัดย่อ

 

 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออมและการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการ เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ และการคุ้มครองผู้บริโภค  และศึกษาระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออมและการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการ เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ และการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์    2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         3. แบบสอบถามวัดเจตคติ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ   ผลการศึกษาพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออมและการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ และการคุ้มครองผู้บริโภค มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.37/84.05 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  และเจตคติของนักเรียนต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออมและการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการ เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ และการคุ้มครองผู้บริโภค อยู่ในระดับดีWord Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.32 KB