ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้า

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย  พูนผล
 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 
ปีงบประมาณ

2558       =                บาท                
2562      =  49000     บาท