ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้า

นางสาวอิสราภรณ์  น้อยผา
 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 
ปีงบประมาณ 2558 = 151,593 บาท