ฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายงบประมาณ

หัวหน้า

นางกรรณิการ์  ชัยธรรมโชค
 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 
ปีงบประมาณ 2558 =                  บาท