ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน

หัวหน้า

นางนิรมล  ปิยวาทการ
 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 
 
ปีงบประมาณ 2558 = 26,100 บาท