คณะผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา