ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอารมณ์ จิตภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิต รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายสงบ มณีพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐุ์ สุขุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2539
ชื่อ-นามสกุล : นางโสภา แก้วสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล แก้วรัตนศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ(รักษาการแทน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายแชวง เพรชพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายชูสิน วรเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล อนุดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2553
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชูสิน วรเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2557
เบอร์โทรศัพท์ : 0850803998
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายอภัย อภัยมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0973450943