ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจตจำนงสุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรม ในการบริหารงาน (อ่าน 71) 07 ธ.ค. 62
7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (อ่าน 84) 07 ธ.ค. 62
6.มาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 73) 07 ธ.ค. 62
5.มาตรการป้องกันการรับสินบน (อ่าน 68) 07 ธ.ค. 62
4.แนวปฏิบัติและมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ่าน 67) 07 ธ.ค. 62
3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 70) 07 ธ.ค. 62
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ (อ่าน 67) 07 ธ.ค. 62
1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (อ่าน 54) 07 ธ.ค. 62