ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบแจ้งความประสงค์ให้ สพม.16 จัดสรรที่เรียนให้นักเรียน นักเรียน ม.1 และ ม.4 (อ่าน 14) 12 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ (อ่าน 143) 06 มี.ค. 63
เจตจำนงสุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรม ในการบริหารงาน (อ่าน 210) 07 ธ.ค. 62
7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (อ่าน 245) 07 ธ.ค. 62
6.มาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 216) 07 ธ.ค. 62
5.มาตรการป้องกันการรับสินบน (อ่าน 202) 07 ธ.ค. 62
4.แนวปฏิบัติและมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ่าน 215) 07 ธ.ค. 62
3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 212) 07 ธ.ค. 62
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ (อ่าน 201) 07 ธ.ค. 62
1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (อ่าน 191) 07 ธ.ค. 62