ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ (อ่าน 120) 06 มี.ค. 63
เจตจำนงสุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรม ในการบริหารงาน (อ่าน 176) 07 ธ.ค. 62
7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (อ่าน 216) 07 ธ.ค. 62
6.มาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 189) 07 ธ.ค. 62
5.มาตรการป้องกันการรับสินบน (อ่าน 179) 07 ธ.ค. 62
4.แนวปฏิบัติและมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ่าน 190) 07 ธ.ค. 62
3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 183) 07 ธ.ค. 62
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ (อ่าน 173) 07 ธ.ค. 62
1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (อ่าน 166) 07 ธ.ค. 62