ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
"> (อ่าน 52) 12 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ (อ่าน 170) 06 มี.ค. 63
เจตจำนงสุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรม ในการบริหารงาน (อ่าน 250) 07 ธ.ค. 62
7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (อ่าน 284) 07 ธ.ค. 62
6.มาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 247) 07 ธ.ค. 62
5.มาตรการป้องกันการรับสินบน (อ่าน 237) 07 ธ.ค. 62
4.แนวปฏิบัติและมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ่าน 246) 07 ธ.ค. 62
3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 248) 07 ธ.ค. 62
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ (อ่าน 243) 07 ธ.ค. 62
1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (อ่าน 221) 07 ธ.ค. 62