คณะผู้บริหาร

นางนิรมล ปิยวาทการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน