กลุ่มสาระฯภาษาไทย

มุกดา ธรรมเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นิรมล ปิยวาทการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2