กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางรัตนา แซหลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1