ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้าง

นายวิชัย พวงดอกไม้
นักการภารโรง