ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

กรรณิการ์ ชัยธรรมโชค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

รัตนา แซ่หลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสร้อยสุดา กลิ่นหอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2