ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

กรรณิการ์ ชัยธรรมโชค
ครู คศ.2

รัตนา แซ่หลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1