ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

กรรณิการ์ ชัยธรรมโชค
ครู คศ.2

รัตนา แซ่หลี
ครู คศ.2