กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรณิการ์ ชัยธรรมโชค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

รัตนา แซ่หลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสร้อยสุดา กลิ่นหอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2