กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ศุภชัย พูนผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

พวงเพชร สุขธร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ปาริกา อรุณพันธ์ุ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1