ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ศุภชัย พูนผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พวงเพชร สุขธร
ครู คศ.2