ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ศุภชัย พูนผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พวงเพชร สุขธร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ปาริกา อรุณพันธ์ุ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1