ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย พูนผล
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป