ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

อภิญญา ไชยวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ปัทมา สุวรรณรัตน์
ครู คศ.2