ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อุบล วัขรพลางกูร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ