กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

อุบล วัขรพลางกูร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2