ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

อุบล วัขรพลางกูร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ