ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อุบล วัขรพลางกูร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ปรีชา เสียงดัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2