ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พวงแก้ว วรเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

อิสราภรณ์ น้อยผา
ครู คศ.2

สถาพร สักโก
ครู คศ.2