ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พวงแก้ว วรเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

อิสราภรณ์ น้อยผา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

สถาพร สักโก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1