คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายระนอง ซุ้นสุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ปิ่นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย ชุมอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ สักพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยา ทองสีอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอภิชาตปัญญาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอารมณ์ จิตภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชูสิน วรเดช
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการฯ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :